Bibelforkortelser

Forfatter: Jarl Ørskov Christensen
Organisation: KFUM-Spejderne

Liste med Bibelselskabets forkortelser til de bibelske skrifter

Følgende forkortelser bruges til skrifthenvisninger i Bibelen, på bibelen.dk og detmedGud.dk  

Am Amos' bog

Apg Apostlenes gerninger

Bar Baruks bog (apokryf)

Dan Daniels bog

Dom Dommerbogen

Ef Efeserbrevet

Es Esajas' bog

Est Esters bog

Ez Ezekiels bog

Ezra Ezras bog

Fil Filipperbrevet

Filem Filemonbrevet

Gal Galaterbrevet

Hab Habakkuks bog

Hagg Haggajs bog

Hebr Hebræerbrevet

Hos Hoseas' bog

Højs Højsangen

Jak Jakobs brev

JerBr Jeremias' brev (apokryf)

Jer Jeremias' bog

Job Jobs bog

Joel Joels bog

1 Joh Johannes' første brev

2 Joh Johannes' andet brev

3 Joh Johannes' tredje brev

Joh Johannesevangeliet

Jon Jonas' Bog

Jos Josvabogen

Jud Judas' brev

Judit Judits bog (apokryf)

Klages Klagesangene

Kol Kolossenserbrevet

1 Kong Første Kongebog

2 Kong Anden Kongebog

1 Kor Første Korinterbrev

2 Kor Andet Korinterbrev

1 Krøn Første Krønikebog

2 Krøn Anden krønikebog

Luk Lukasevangeliet

1 Makk Første Makkabæerbog (apokryf)

2 Makk Anden Makkabæerbog (apokryf)

Mal Malakias' bog

ManB Manasses Bøn (apokryf) 

Mark Markusevangeliet

Matt Mattæusevangeliet

Mika Mikas bog

1 Mos Første Mosebog

2 Mos Anden Mosebog

3 Mos Tredje Mosebog

4 Mos Fjerde Mosebog

5 Mos Femte Mosebog

Nah Nahums bog

Neh Nehemias' bog

Obad Obadias' bog

Ordsp Ordsprogenes bog

1 Pet Peters første brev

2 Pet Peters andet brev

Præd Prædikerens bog

Rom Romerbrevet

Ruth Ruths bog

1 Sam Samuels første bog

2 Sam Samuels anden bog

Sef Sefanias' bog

Sir Siraks bog (apokryf)

Sl Salmernes bog

1 Tess Første Tessalonikerbrev

2 Tess Andet Tessalonikerbrev

TilfDan Tilføjelser til Daniels Bog (apokryf)

TilfEst Tilføjelser til Esters Bog (apokryf)

1 Tim Første Timoteusbrev

2 Tim Andet Timoteusbrev

Tit Titusbrevet

Tob Tobits bog (apokryf)

Visd Visdommens bog (apokryf)

Zak Zakarias' bog

Åb Johannes åbenbaringUgens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.