Mødet med Jesus

Dette materiale stammer fra bogen 'mødet med Jesus', der kan købes ved Unitas forlag. Læs forord, introduktion og baggrund før du anvender de enkelte andagter.

Med nærværende materiale er der givet gode muligheder for at finde inspiration til sammenhængende andagter. Rammen er beskrivelser af personer, der selv har mødt Jesus, og denne ramme forstærkes ved, at der til hver person er knyttet en film.

Hovedingredienserne til en andagt findes her; men du må selv vælge hvilke, du vil bruge, sammen med dine personlige krydderier. Materialet vil med fordel kunne bruges på weekender, lejre og klubaftener, hvor man ønsker sammenhæng i de enkelte andagter. Den er i sin opsætning ligeledes meget anvendelig i forbindelse med LUKAS projektet.

Det er derfor vores håb, at dette materiale vil finde anvendelse i ungdomsklubber, konfirmandklubber, Ten Sing, samt i andet kirkeligt børne- og ungdoms­arbejde.

Vi siger tak til skrivergruppen og andre, der har medvirket til denne bogs til­blivelse for særdeles vel udført arbejde.

Et land fjernt fra osIsrael, Palæstina, Jødeland er alle betegnelser for landområdet, hvor Jesus holdt til.Afgørende for forståelsen for landets historie er dets beliggenhed. Landet ligger midt i det, man idag betegner som “den frugtbare halvmåne”, der strækker sig fra Nil-dalen, hen over Palæstinas, Libanons og Syriens kystområder, nord for Damaskus og ned gennem Eufrat - Tigris dalene. I international sammenhæng betyder det, at landet op gennem historien har været et gennemgangsområde, og at det derfor har været afgørende for stormagter at beherske det. En stormagt, der især satte sit præg på landet, var Romerriget. Dets indflydelse begyndte omkring år 250 f.Kr. og kulminerede et par århundreder senere. Romerriget var på Jesu tid opdelt i 3 undergrupper:- De senatoriske provinser, hvor ledelsen foregik dels lokalt og dels i Rom. - De kejserlige provinser, hvor en landshøvding eller en militærguvernør havde den lokale magt.- Vasalstater, der betalte afgifter til Rom.Et andet vigtigt træk ved landet er de geografiske forhold. Det er omgivet af naturlige grænser såsom hav, bjerge, ørken og Jordanfloden. Klimaet er subtropisk, og således kendetegnet ved en lang sommer eller tørkeperiode og en kort regn- eller vintertid. Det er et land med få naturrigdomme, men med gode betingelser for et rigt og varieret landbrug. Til et landbrug hørte der kvæg, geder eller får og et stykke jord, som gav mulighed for at ernære familien. En familie bestod oftest af mange medlemmer, der alle levede under et og samme tag. Faderen var familiens overhoved, og han kunne have en eller flere hustruer. Mandens job var at forsørge familien. Det var hans pligt at oplære sønnerne i et fag eller håndværk. Kvinderne havde ingenting. De var underordnet manden, og hvad han mente eller sagde var deres lov. At være barn var heller ikke let. Mange steder anså man det for bedre at være dreng end pige. En dreng havde flere privilegier og nød mere frihed end pigerne, og de beholdt den højere status, når de blev voksne. Uddannelse var prioriteret højt. Hvis børnene ikke kunne komme i skole, var det familiens pligt at oplære dem i jødedommen og derved tjene Gud. Af en dreng forventede man et godt indblik i loven og i den jødiske historie. Men de blev også oplært i at skrive, læse og regne. Når et ægteskab skulle indgås, blev det oftest arrangeret af forældrene eller nære slægtninge. Man indgik en aftale, der så vidt muligt kunne tilgodese familiernes ønsker. De fleste familier levede i landsbyer. Husene havde flade tage. De var klinet sammen af kvas, jord og ler og var som regel meget utætte. Rummene havde trampede lergulve og var beregnet for familiens ophold. Spalteåbninger i væggene gjorde det ud for vinduer. Jo færre vinduer, desto mindre sollys kunne trænge ind, og på den måde kunne husene holdes kølige indvendigt. Måltiderne var meget ensartede. Et aftensmåltid kunne hovedsageligt bestå af brød eller kager lavet af korn, gede- eller skørost samt grøntsager som bønner, linser, ærter og porrer, alt efter, hvad der var for hånden. Kød spiste man sjældent og kun i forbindelse med ofring. Dyrene var alt for værdifulde for de fattige. De rige klarede sig bedre og kunne derfor nyde kød oftere. Introduktion - overvejelse om forkyndelseEn dygtig forkynder.....En dygtig forkynder må kunne sætte noget i gang hos lytteren. Når vi oplives og forundres, når livet bliver større end det, der kan skrives på formel, så er det, at gamle Grundtvig har ret i sin livsvisdom: “...at den har aldrig levet som klog på det er blevet, han først ej havde kær!”Det menneske, som ikke bevæges af livstydninger, hører og ser ikke rytmer, spændinger og musik - han svinger ikke med, men står som et fossil over for livet.God forkyndelse betinges af engagement, oplevelse og føling. Hvis vores kristne tro skal formidles videre med livsgyldighed, så må vi som forkyndere brænde. Hvis vi forkynder store realiteter som kærlighed, liv og opstandelse uden engagement, så kan vi ikke forholde os til disse realiteter. Kristendommen bliver abstrakt og uvedkommende, det giver afstand og mangel på stillingtagen.Forkyndersituationen kræver altså en ægte dialog. Dvs. et engagement og en involvering i mit eget og i mit medmenneskes liv. Et andet menneske vil være anonymt for mig, indtil jeg “lærer det at kende”. Samarbejde i en forkyndelsesgruppeDe tanker, der har været bærende i vores diskussioner under udarbejdelsen af dette for­kyndelsesmateriale, har omhandlet både forberedelsen og selve forkyndelsessituationen. En forkyndelsesgruppe må være det optimale udgangspunkt. Denne gruppe bør have både unge og voksne forkyndere, da de unge derved får mulighed for en aktiv forkyndelsesuddannelse i samspil med de voksne forkyndere. Det er vigtigt, at man i dette forum kan diskutere forkyndelse, både unge og voksne har glæde af disse overvejelser. Hvad er det for emner, vi vil beskæftige os med, i hvilken “ånd” skal det foregå? Hvordan får vi formidlet det, vi ønsker, på en sober måde, og hvordan knyttes vores aktiviteter og ord sammen, så andagten appellerer til forskellige mennesker? Et godt ledersamarbejde er altså af stor vigtighed i forkyndelsen. Det er her, man kan lufte sine frustrationer, glæder, oplevelser og den eventuelle utilstrækkelighed, man kan opleve. Vi må bruge hinanden også i forkyndelsen.Sådan bruges forkyndelsesmaterialetVi har lavet en strukturoversigt over dette materiale, hvoraf det fremgår, hvilke elementer der kan arbejdes med i forhold til forkyndelsen. Samtidig skal nævnes, at de sangforslag, der gives i materialet, findes i Teensangbogen, 3. udgave, Unitas Forlag,1995.Materialets struktur Brug af materialet 1. Et billede: inspiration til øjet2. Et portræt: - forstudium i forkyndelsesgruppen- personligt forstudium3. Møder: inspiration til fortælling- genfortælles- oplæses4. Spørgsmål: samtale- uddybelse5. Sangforslag: inspiration til sang fra Teensangbogen6. Film: fælles referenceramme i forkyndelsen(optakt til hver bibelsk person): - temarelation7. Hvor kommer jeg ind i billedet? betydning for mit liv- nutidsrelation Et forkyndelsesmateriale som “dåseåbner”Vi har i nærværende materiale skabt flere dåseåbnere til forkyndelsen. Materialet må imidlertid ikke opfattes som færdige andagter, men som inspiration til aktiv dialog mellem forkynder og lytter.- Begynd et forløb (en periode med en bestemt bibelsk person) med at se den film, som er knyttet som parallel til hver bibelsk person. Lad seerne i fællesskab lave en brainstorm på filmens temaer. De temaer, der fremkommer, kan forkyndelsesgruppen så tage med i den flg. 1 - 2 måneders planlægning af forkyndelsen. Derudover kan suppleres med personportrættet og de spørgsmål, der findes i materialet. Ten Sing gruppen/Teen klubben/Konfirmandklubben har da en fælles referenceramme i forkyndelsen, som forhåbentlig lægger op til en aktiv dialog. En andagt behøver ikke at være envejskommunikation!- Sammensæt evt. en forkyndelsesgruppe, og lav et forstudie af den aktuelle bibelske person f.eks. i samarbejde med en vejleder (LUKAS modellen). Så kan gruppen i fællesskab uddybe kendskabet til den bibelske person. Inspirationen kan da være personportrættet og det møde, der skildres i materialet. Her er der rig mulighed for en forkyndelsesuddannelse af helt unge ledere.- Et billede til hver bibelsk person findes i materialet. Disse billeder kan rekvireres på transparenter fra KFUM og KFUKs landskontor, så man kan vælge at arbejde imod en mere meditativ liturgi. Det giver rig mulighed for at arbejde med bøn og stilhed.- Derudover findes et afsnit med forslag til bønner. Vi har samlet bønnerne bagerst i materialet til inspiration, idet vi gerne vil lægge op til en dialog om bøn. Bøn vil ofte opstå som et behov, en tak i den aktuelle situation. Hvordan bliver vi bedre til at formulere dette i forkyndelsesøjeblikket?Disse forskellige indgangsvinkler må gerne supplere hinanden!FilmTil hvert afsnit er foreslået en film, som kan bruges som fælles referenceramme i en sammenligning med afsnittets hovedperson. Filmene er ment som et supplement. Der kan også tages udgangspunkt i andre end de foreslåede film, alt efter foreliggende muligheder.Det bedste er at arrangere en fælles biografoplevelse. Spørg den lokale biograf om mulighederne for at få den pågældende film eller andre tilsvarende på programmet. Undersøg evt. også mulighederne i nabobyer. Alternativt kan medlemmerne opfordres til individuelt at se den pågældende film. Lejede/købte videoer er normalt kun til hjemmebrug, og må ikke vises i klubben/foreningens lokaler eller i private hjem for flere end dem, der bor der. Reglerne omtales enten på videokassetten eller som forfilm og skal naturligvis overholdes!Religionspædagogisk Center, Frederiksberg Allé 10A, 1820 Frederiksberg, tlf: 33 24 92 50 har Åndernes Hus (kapitel 6) og Døde poeters Klub (kapitel 7) til salg på video, med de nødvendige tilladelser til fremvisning i en større forsamling (klub, forening, kreds). Pris pt. 825,- kr. pr. video. I løbet af 1997 forventes en række af de øvrige film også at kunne købes samme sted. KFUM og KFUK i Danmark har en kollektiv aftale med COPY-DAN, der giver mulighed for at optage fjernsynsudsendelser fra DR, TV2 og lokalstationer til undervisningsbrug. Hele film fra biografernes normale repertoire er ikke dækket af denne ordning.Andagtens rammerI selve andagtssituationen må der være nogle gode, faste og kendte rammer. Andagten kan foregå på samme tid hver klubaften i det samme separate lokale, der er indrettet specielt af de unge til formålet. Det kan være et sted, der er lige så trygt som sofa­gruppen, hvor de unge hygger sig. Man bør tage udgangspunkt hos de unge, man er iblandt, og deres erfaringsverden. Det er utroligt vigtigt. Vores fornemste opgave er at skabe dialog mellem kirkekultur og den aktuelle ungdomskultur. Her er det vigtigt at understrege, at de unge søger sammenhæng, og at det er vores ansvar at vise dem, at vi som helstøbte mennesker kan fungere begge steder. Kristendommens grundpiller er alment menneskelige, også for teenagere, det må vi i fællesskab finde måder at formidle på.Vi ønsker med dette materiale at give inspiration og fornyelse i forkyndelsen. Vi håber, at dialog må være et nøgleord i mødet med Jesus Kristus!BønDette afsnit handler om bøn. Helt konkret handler det om .. at bede. Ikke bare læse en bøn op. Ikke bare gøre det i teorien. Men virkelig udsætte sig selv og andre for, hvad det indebærer. Det betyder ikke, at man ikke kan bruge en nedskrevet bøn. Selvfølgelig kan man det. Derfor er der også anbragt en samling skrevne bønner bagerst i denne bog (de blå sider). Men gør dig selv nogle tanker om, hvad der skal bedes om. Bønner er ikke ord sådan hen i vejret. Men det er ord om, hvad vi lige nu trænger til. Hjælp til kristendomsarbejdet. Hjælp til det samvær, der lige nu skal finde sted. Hjælp til at vi må forstå hinanden. Hjælp til at ordene må gøre os levende. Når der skal bedes, så forbered det en lille smule. Tænd et lys. (1) Syng en salme. (2)Læs et stykke fra Bibelen. (3) Lad et øjeblik gå til tanker om, hvad det er, der sker. Måske siger én højt: “Lad os bede!” (4)Og gør det så - bed! (5)Husk: Det at bede er ikke at slå knuder på sig selv. Det er at gøre det på den måde, som er naturlig for én. Det er ikke formen, der betyder noget. Men det, at vi gør det, vi skal. Det vi har brug for.Måske er det en idé at være flere om bønnen. Hvis det er besluttet, hvad det er, der skal bedes om eller siges tak for, så fordel opgaverne imellem jer. Den ene beder en lille kort bøn om det ene, den anden gør det om noget andet. Når denne del af bønnen er færdig, så lad der være plads til stilhed (6).. bare nogle få minutter .. så fællesskabet fornemmes.. og så der bliver plads til den enkeltes stille bøn til Gud. Afslut med Fadervor i kor (7).

Supermand og Batman

Denne andagt er én ud af række på fem. Andagten hænger sammen med en eller flere fagtesange, som du også kan se et uddrag af (Se i højre spalte under "Se artikl

 • Fra 8 til 12 min.
 • KFUM og KFUK
 • Fra 6 til 11 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Frygten for at miste

En andagt om at bekymre sig for dem man holder af. Udgangs punkt i den 12 årige Jesus i templet og Åndernes Hus

 • Fra 20 til 30 min.
 • Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Guds Livstegn

Gud har en plan for os - der er mening med livet.

 • Fra 20 til 30 min.
 • Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Hun sagde ja!

En andagt om at sige ja til de opgaver gud har til os

 • Fra 20 til 30 min.
 • Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Dø om så det gælder

En andagt om Johannes Døberens død, og om at dø for sine medmennesker.

 • Fra 20 til 30 min.
 • Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Usikkerheden

Kan vi tro uden at tvivle?

 • Fra 20 til 30 min.
 • Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Det store øjeblik ...

En andagt om store øjeblikke i ens liv

 • Fra 20 til 30 min.
 • Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

At bliv kaldt på

Ideer til andagt om Johannes Døberen og om at have et kald og må træffe et valg.

 • Fra 20 til 30 min.
 • Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.